Certificering Lid examencommissie

De examencommissie borgt de kwaliteit van het examenproces en neemt beslissingen waarbij het voldoen aan de exameneisen in het geding is. Om die functie goed te kunnen vervullen, is brede kennis nodig van wet- en regelgeving rondom examens en ook van de verschillende stappen van het examineringsproces. Met een certificering als Lid examencommissie laat je zien dat je over deze kennis beschikt.

Erkend door de NVE

Teelen is door de Nederlandse Vereniging voor Examens erkend als certificerende instelling. Daarmee zijn we een betrouwbare, onafhankelijke partij voor jouw certificering als Lid examencommissie.

Programma op maat

Een examencommissielid binnen een brancheorganisatie heeft (voor een deel) andere taken en verantwoordelijkheden dan een examencommissielid binnen het vo, mbo of hbo. Voor certificering is dus nauwelijks een vastomlijnd kader te bepalen. Daarom stellen we samen met jou vast wat de inhoud van het certificeringstraject is. We kijken dan niet alleen naar taken, maar ook naar de specifieke wet- en regelgeving in jouw branche. Jij geeft aan wat voor jou belangrijk is en wij bewaken de waarde van je certificaat. Wil je bijvoorbeeld (tegen betaling) worden ingeschreven in het NVE-Register voor examenfunctionarissen, dan zorgen wij ervoor dat je certificeringstraject daaraan voldoet.

Nederlandse Vereniging voor Examens

Voor wie?

Voorzitters, secretarissen en leden van examencommissies in het vo, mbo, ho of de brancheorganisatie waarvoor het examencommissielid zijn werkzaamheden uitvoert

Vereiste voorkennis

  • de wet- en regelgeving die geldt voor de (onderwijs)organisatie, het bedrijf of de branche waarvoor het examencommissielid werkzaamheden uitvoert;
  • het examenreglement van de organisatie;
  • de functie van examenfunctionarissen in de eigen examenorganisatie;
  • de onderwijsvisie, de didactische werkvormen, de inhoud en het niveau van het onderwijs of de opleiding(en) waarvoor het examencommissielid werkzaamheden uitvoert;
  • de exameneisen (kerndoelen, examenprogramma’s of kwalificatiedossiers) van het onderwijs of de opleiding(en) waarvoor het examencommissielid werkzaamheden uitvoert;
  • de kwaliteitscriteria voor examens volgens het toetsbeoordelingssysteem dat de examenorganisatie hanteert en/of de wetgever voorschrijft;
  • de verschillende stappen van het examineringsproces;
  • fraudepreventie;
  • voor zover mogelijk: het specifieke vakgebied waarvoor wordt geëxamineerd.

Ken je onze trainingen voor examencommissies al?

Type certificering

Portfolio

Certificeringsopzet

Het certificeringstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Door middel van een digitaal intakeformulier maken we een inschatting van de kans van slagen van het traject. Indien nodig bespreken we eventuele onzekerheden (telefonisch) met je.

Je bouwt een portfolio op met de vooraf afgesproken bewijzen. Twee beoordelaars van Teelen beoordelen het portfolio.

Doe je het certificeringstraject met meer kandidaten uit je organisatie, dan mag de tweede beoordelaar ook iemand van je eigen organisatie zijn (mits deze beoordelaar voldoet aan de gestelde eisen). Om de kwaliteit van de beoordeling te borgen, zal de beoordeling van Teelen altijd doorslaggevend zijn.

Na de beoordeling wordt beslist of je kunt worden gecertificeerd als Lid examencommissie.

In overleg bepalen we de doorlooptijd en het aanlevermoment van het portfolio.

Teelen kan het certificaat na afloop (tegen betaling) registreren in het NVE-Register. De registratie in het NVE-Register is 5 jaar geldig.

Meer weten?

Wil je meer weten over je mogelijkheden tot certificering als Lid examencommissie? Neem dan gerust contact op.

vraag informatie aan