Certificering Toetsdeskundige

Voor wie Iedereen die zich bezighoudt met toetsbeleid, toetsprogramma's en toetskwaliteit.

Vereiste voorkennis Basiskennis van toetsing is gewenst, bijvoorbeeld als examenconstructeur, examencommissielid of BKE'er.

Type certificering Portfolio

Informatie aanvragen

Een toetsdeskundige van een adviesbureau heeft andere taken dan een toetsdeskundige bij een toetsleverancier, of een toetsdeskundige in het onderwijs. Voor certificering is dus nauwelijks een vastomlijnd kader te bepalen. Daarom stellen we samen met u vast wat de inhoud van het certificeringstraject is. We kijken dan niet alleen naar taken, maar ook naar de specifieke wet- en regelgeving in uw branche. U geeft aan wat voor u belangrijk is en wij bewaken de waarde van uw certificaat. Wilt u bijvoorbeeld worden ingeschreven in het NVE-Register, dan zorgen wij ervoor dat uw certificeringstraject daaraan voldoet.

Zo behaalt u uw certificering

Het certificeringstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake

Door middel van een digitaal intakeformulier maken we een inschatting van de kans van slagen van het traject. Indien nodig bespreken we eventuele onzekerheden (telefonisch) met u.

Portfolio

U bouwt een portfolio op met de vooraf afgesproken bewijzen. Het portfolio wordt beoordeeld door twee beoordelaars van Teelen.
Doet u het certificeringstraject met meerdere kandidaten uit uw organisatie, dan mag de tweede beoordelaar ook één van uw organisatie zijn (mits deze beoordelaar voldoet aan de gestelde eisen). Om de kwaliteit van de beoordeling te borgen, zal de beoordeling van Teelen altijd doorslaggevend zijn.

Afsluiting

Na de beoordeling wordt beslist of u kunt worden gecertificeerd als toetsdeskundige.

Doorlooptijd en planning

De doorlooptijd en planning worden in overleg bepaald.

Certificering

Het certificaat kan na afloop (tegen betaling) worden geregistreerd in het NVE-Register. Registratie in het NVE Register is 5 jaar geldig.

 

Certificering is niet standaard, we stellen samen met u vast wat de inhoud van het certificeringstraject is.

Veel gestelde vragen over certificering

 • Waarom zou ik me, als Toetsdeskundige, laten certificeren en registreren?
  Eén van de aanbevelingen van de VO-raad uit 2019 is dat elke school ernaartoe werkt dat er voldoende expertise op het terrein van examinering aanwezig is, bij de schoolleider, examensecretaris en onder docenten. Met een certificaat en NVE-registratie kan de school aantonen dat individuele toetsdeskundigheid aanwezig is. Met een certificaat kunt u ook zelf, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgever, eenvoudig aantonen op welke wijze u uzelf hebt geprofessionaliseerd en geprofileerd als toetsdeskundige.
 • Wat is het NVE register?
  De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) heeft tot doel de kwaliteit van examinering in Nederland te bevorderen. In dit kader heeft de NVE met het NVE Register voor Examenfunctionarissen een norm voor professionals in de examenbranche neergelegd. Teelen is als certificerende instelling geautoriseerd om certificaten in het NVE Register in te schrijven. Gecertificeerden en hun werkgevers hebben met het NVE Register een onafhankelijk keurmerk dat onderschrijft dat zij aantoonbaar voldoen aan de eisen die de branche stelt.
 • Op welke voorwaarden mag je deelnemen aan het certificeringstraject?
  Om mee te kunnen doen aan het certificeringstraject moet u in principe vaardigheid en basiskennis van constructie, beoordelen en analyseren van toetsen hebben. Dit moet blijken uit uw CV. Natuurlijk is er tijdens het volgen van de opleiding Toetsexpert VO of opleiding Toetsdeskundige ook gelegenheid om uw kennis her en der bij te spijkeren.
 • Wat moet je doen voor certificering?
  Om voor certificering als toetsdeskundige in aan aanmerking te komen, stelt u een portfolio samen. De opdrachten die u tijdens de opleiding maakt, kunnen ook een onderdeel vormen van het portfolio dat u aan het einde van de opleiding inlevert. In de handleiding die in de digitale leeromgeving staat, vind u een uitgebreide uitleg van en toelichting op de certificeringsprocedure, de opzet van uw portfolio en de beoordelingscriteria.
 • Hoeveel (doorloop)tijd kost het certificeringstraject?
  De tijdsinvestering die nodig is voor het samenstellen van het portfolio is vooral afhankelijk van de mate waarin u al werkzaamheden verricht op toetsdeskundig niveau. Mogelijk kunt u eerder gemaakte producten of uitgevoerde werkzaamheden inzetten. De gemiddelde tijdsinvestering voor het portfolio schatten we in op 80-100 uur. Meestal zijn de opdrachten niet in korte periode uit te voeren. Een periode van minimaal een half jaar is realistisch gebleken.
 • Mag ik ook samenwerken tijdens het certificeringstraject?
  Samenwerking is toegestaan bij het uitvoeren van de opdrachten, dit maakt het mogelijk grotere problemen of projecten aan te pakken. Ook dan blijft de investering per persoon 80-100 uur. U behaalt een individuele certificering dus u stelt allebei wel een ‘eigen’ portfolio samen. U kunt uiteraard wel gezamenlijk opgestelde producten toevoegen en maakt daarbij duidelijk wie wat heeft gedaan (taakverdeling/logboek). Het kan dus zijn dat het portfolio gedeeltelijk overlapt. Daarnaast voegt u ook altijd nog ‘eigen’ individuele onderdelen toe, zoals CV, feedback, reflectie en dergelijke.
 • Krijg ik ook begeleiding bij het certificeringstraject?
  Gedurende de looptijd van de opleiding Toetsexpert VO of opleiding Toetsdeskundige krijgt u uitleg over de inhoud van het certificeringstraject en input voor het werken aan uw portfolio-opdrachten. Ook is er een duidelijke handleiding over het invullen van uw portfolio beschikbaar. U kunt vragen stellen  aan de trainer vragen en met uw groepsgenoten sparren over de uitvoering van de opdrachten. Wilt u individuele cases voorleggen, dan is persoonlijk advies (tegen extra betaling) mogelijk.

Interesse in certificering als toetsdeskundige?

Wilt u uw deskundigheid als toetsexpert zichtbaar maken met een erkend certificaat? Kies dan voor het certificeringstraject Toetsdeskundige van Teelen.

Stuur mij meer informatie