Constructievoorschrift Opdrachten: Bc-­7

Constructievoorschrift Bc-­7: De beoordelingscriteria moeten een passende beoordelingsschaal bevatten

Kwaliteitseis: Objectief

Er zijn verschillende soorten beoordelingsschalen: de holistische schaal versus de analytische schaal en de numerieke schaal versus de descriptieve schaal. Deze schalen zijn weer onder te verdelen in dichotome versus polytome schalen.

Een beoordelingsschaal is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waaruit het geheel is opgebouwd. Een holistische beoordeling is met name bruikbaar als u zich snel een beeld wilt vormen van de geleverde prestatie en u de kwaliteit van het product of het proces in één algemene dimensie kunt uitdrukken.
Een analytische beoordelingsschaal houdt in dat beoordelingsaspecten van een vaardigheid of beroepstaak afzonderlijk worden onderscheiden en beoordeeld. Een analytische beoordelingsschaal past bij situaties waarin nauwkeurig moet worden vastgesteld of kandidaten kritische aspecten of deelvaardigheden beheersen of wanneer er sprake is van één juiste aanpak of oplossing. In dit geval zijn er duidelijk omschreven toetstermen en eenduidige beoordelingsmodellen. Een analytische beoordelingsschaal kunt u ook gebruiken als u kandidaten van tevoren een duidelijk beeld wilt geven van de eisen waaraan hun prestatie moet voldoen. De kandidaten kunnen daarmee zelf de kwaliteit van hun product en/of het proces beoordelen. Dit past bij een onderwijsaanpak waarin complexe vaardigheden stapsgewijs worden aangeleerd.

Een numerieke beoordelingsschaal bevat alleen getallen die een score vertegenwoordigen. Een descriptieve beoordelingsschaal bevat naast schaalpunten (getallen of niveau-omschrijvingen) een omschrijving van de kwaliteit van de uitwerking van de opdracht. Een beoordelingsschaal met dergelijke omschrijvingen wordt ook wel een rubric genoemd. Een rubric (AASL en AECT, 1998) is een beoordelingsschaal bestaande uit twee dimensies: de beoordelingscriteria (verticaal) en de beoordelingsniveaus (horizontaal).

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.